Európa v meniacom sa svete - Inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
Európska komisia Spoločenské výzvy

Európa v meniacom sa svete - Inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti

Ekonomická kríza, nezamestnanosť, hrozba chudoby, sociálne vylúčenie a nerovnosť, starnutie populácie, prisťahovalectvo a migračné toky. To sú len niektoré z problémov a výziev, pred ktorými dnes Európa stojí a ktorých riešenie je cieľom tohto programu.

Výzva podporuje multidisciplinárny prístup k problematike, čo znamená jej spoločné riešenie z pohľadu viacerých disciplín, ako sú napríklad sociálne vedy, humanitné vedy, ale aj informačné a komunikačné technológie. Zároveň je dôležité, aby sa nielen na európskej úrovni, ale aj na štátnej prihliadalo na meniacu sa spoločnosť. V súvislosti s tým by sa mala ďalej modernizovať európska politika, ako aj jednotlivé národné politiky.

Aktivity programu sa budú sústreďovať na nasledujúcich päť oblastí:

1. Nové myšlienky, stratégie a vládne štruktúry pre preklenutie krízy v Európe
2. Nová generácia v inovatívnej, inkluzívnej a udržateľnej Európe
3. Uvedomelé spoločnosti
4. Európa ako globálny aktér
5. Nové formy inovácie vo verejnom sektore, otvorená vláda, inovácia biznis modelu, sociálne inovácie a využívanie informačných a komunikačných technológií na vzdelávanie a začleňovanie do spoločnosti

zdroj ilustračnej fotografie: Nicolas Raymond

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia